Aanvragen spreekrecht

Gemeenteraad

Spreekrecht, conform artikel 16 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad (vastgesteld d.d. 15 september 2016)

Lid 1, Na opening van de vergadering kunnen andere aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal 30 minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.

Lid 2, Het woord kan niet gevoerd worden:

  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en
  • indien een klacht ex. artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Lid 3, Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tenminste vóór 12 uur op de dag van de te houden Oordeelsvormende raad aan de raadsgriffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

Lid 4, De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

Lid 5, Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes insprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

Lid 6, De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. Na het spreekrecht kunnen er vragen worden gesteld door de raadsleden. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de insprekende burger.


Verplicht

Voortgang binnen de vragen

( U bent op 0% van het formulier )
 

* Vragen met een ster zijn verplicht

Voortgang (binnen het aanvraag proces)

  1. Invullen
  2. Controleren
  3. Afronden